Posts

Showing posts from 2014

Ἀνδρέας Κάλβος, ᾨδὴ Ἕκτη. Αἱ Εὐχαί

Image
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, α΄ μισό του 14ου αι.
στροφὴ πρώτη.Τῆς θαλάσσης καλήτερα φουσκωμένα τὰ κύματα
῾νὰ πνίξουν τὴν πατρίδα μου
ὡσὰν ἀπελπισμένην,
ἔρημον βάρκαν. 5
β´.῾Στὴν στεριάν, ῾ς τὰ νησία
καλήτερα μίαν φλόγα
῾νὰ ἰδῶ παντοῦ χυμένην,
τρώγουσαν πόλεις, δάση,
λαοὺς καὶ ἐλπίδας. 10
γ´.Καλήτερα, καλήτερα
διασκορπισμένοι οἱ Ἕλληνες
῾νὰ τρέχωσι τὸν κόσμον,
μὲ ἐξαπλωμένην χεῖρα
ψωμοζητοῦντες· 15
δ´.Παρὰ προστάτας ῾νἄχωμεν.
Μὲ ποτὲ δὲν ἐθάμβωσαν
πλούτη ἢ μεγάλα ὀνόματα,
μὲ ποτὲ δὲν ἐθάμβωσαν
σκήπτρων ἀκτῖνες. 20
ε´.Ἂν ὁπόταν πεθαίνῃ
πονηρὸς βασιλεὺς
ἔσβυν᾿ ἡ νύκτα ἕν᾿ ἄστρον,
ἤθελον μείνει ὀλίγα
οὐράνια φῶτα. 25
ς´.Τὸ χέρι ὁποὺ προσφέρετε
ὡς προστασίας σημεῖον
εἰς ξένον ἔθνος, ἔπνιξε
καὶ πνίγει τοὺς λαούς σας,
πάλαι, καὶ ἀκόμα. 30
ζ´.Πόσοι πατέρες δίδουσιν,
ὄχι ψωμί, φιλήματα
῾ς τὰ πεινασμένα τέκνα τους,
ἐν ᾧ λάμπουν ῾ς τὰ χείλη σας
χρυσὰ ποτήρια! 35
η´.Ὅταν ὑπὸ τὰ σκῆπτρά σας
νέους λαοὺς καλεῖτε,
νέους ἱδρῶτας θέλετε
ἐσεῖς διὰ ῾νὰ πληρώσητε
πλουσιοπαρόχως, 40
θ´.Τὰ ξίφη ὁποὺ φυλάγουσι
τὰ τρέμοντα βασίλειά σας,
τὰ ξίφη ὁποὺ τρομάζου…

Cordoba to Kurdistan

Image
Daniel in the Lions' Den marble parapet slab from Thasos, 6th cent.  Inv. 2157 T, Museum of Archaeology, Istanbul
Cizre Ulu Cami Kapisi
The Door at Great Mosque in Cizre, Istanbul


Kirkuk

Triptolemos' travels
Γόρδυς
roquentine
five folk pieces / häxhov * zog nit keyn mol * allt under himlens fäste

Image
Walter Benjamin: Franz Kafka's Left Ear
**
xAmandine

illustrations byEinar Norelius(1900-1985) andGustaf Tenggren(1896-1970)

 *
Zog nit keyn mol


Never say this is the final road for you,
Though leaden skies may cover over days of blue.
As the hour that we longed for is so near,
Our step beats out the message: we are here!


From lands so green with palms to lands all white with snow.
We shall be coming with our anguish and our woe,
And where a spurt of our blood fell on the earth,
There our courage and our spirit have rebirth!


The early morning sun will brighten our day,
And yesterday with our foe will fade away,
But if the sun delays and in the east remains --
This song as password generations must remain.


This song was written with our blood and not with lead,
It's not a little tune that birds sing overhead,
This song a people sang amid collapsing walls,
With pistols in hand they heeded to the call.


Therefore never say the road now ends for you,
Though leaden skies may cover over days of blue.
As the…

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Image
Deluge - I (1904)

Finale - III (1908)

Paradise (1909)Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911)


CYANIRIS

στίχοι - μουσική: Δήμος Μούτσης από τον δίσκο: "Για πούλημα λοιπόν" (1984)

Αλληλουχία...

Image
A prophet (likely Jeremiah or Isaiah)from the 
south portal of the Abbey Church of Saint Pierre, 
Moissac, France (1115-30)


The Angel of the Fifth Trumpet, an example of a Beatus manuscriptMillennialism
The most transcendental works of Beatus were hisCommentaries to Apocalypse, which were copied in later centuries in manuscripts calledbeati, about which the Italian writerUmberto Ecosaid: "Their splendid images gave birth to the most relevant iconographic happening in the History of Mankind".Beatus develops in them a personal interpretation of thebook of Revelation, accompanied by quotes from theOld Testament, theChurch Fathersand fascinating illustrations. In theseCommentariesa new interpretation of the apocalyptic accounts is given:Babylonno longer represents the city of Rome, but Córdoba, seat of the Umayyad emirs ofAl-Andalus; the Beast, once a symbol of theRoman Empire, now stands for the Islamic invaders who in this time threatened to destroy Western Christianity and who mad…

Andrei Rublyov

Image
Andrei Rublev, Trinity icon  (1411 or 1425-27) Tretyakov Gallery, Moscow
While twelfth and thirteenth century Russian iconography had evolved greatly from its modest rise as an offshoot of Byzantium, the Russian icon achieved prominence during the time of Theophanes the Greek, whose unique approach to iconography established him as a leading artist in Moscow and Novgorod. Theophanes the Greek favored a technique relying of free brush strokes, and improvisation. It was precisely this brilliant style and technique that attracted young protégés like Daniel the Black, and of course, Andrei Rublyov, to seek out apprenticeships with the great Theophanes. 
Indeed, his mentoring was significant, and when Theophanes the Greek died, his magic lived on in the hands of his young pupils, whose own skills, styles and techniques were molded by his expert guidance. Arguably, the most magnificent Russian iconographer to emerge from the school of Theophanes the Greek is, without question, Andrei Rublyov, …

Ζει ο Αλέξανδρος; Ελληνικότητα και σύνθεση

Image